söndag, mars 20, 2011

Skåneländsk Samling, omvärlden och mångfald

Jag vet inte säkert hur sällskapet/föreningen Skåneländsk Samling, där jag är ordförande, uppfattas för de som stöter på organisationen för första gången. Det är nog väldigt olika. Våra intresseområden ingår inte i en allmän samhällsdebatt; vanliga media skriver i stort sett aldrig om dem. Därför associerar nog många oss efter personliga erfarenheter och dessa kan se enormt olika ut.

Framför allt vill vi "framhäva Skånelands kultur och identitet som omistlig beståndsdel i regionens politiska, ekonomiska och sociala liv och utveckling", som vår programförklaring beskriver det. Men det finns ett annat närliggande område som jag gärna vill förtydliga hur våra dokument beskrivit. Det kan väl sägas handla om omvärlden, mångfald och främlingsrädsla.

Först, så här har det stått i ca tio år överst på Skåneländsk Samlings förstasida på webbplatsen (nu på www.skanelandsksamling.org):

"Skåneländsk Samling (SkS) arbetar med politiska visioner, för att med en öppen, välkomnande regionalism stärka kultur och identitet i Blekinge, på Bornholm, i Halland och i Skåne. Alla ska kunna känna sig delaktiga i den regionala gemenskapen. I den kultur som SkS arbetar för, ingår all kultur som har specifik koppling till regionen, dvs också olika typer av blandkulturer. Kultur och identitet är aldrig något statiskt utan förändras med tiden."

Den tolvåriga (1999-01-19) programförklaringen, ända från Föreningen Skånelands Framtids tid, säger att en stark regional identitet är positiv: "Härigenom kan kulturella missförstånd och främlingsrädsla undvikas. Det ger också en känsla av tillhörighet och samhörighet vilket främjar ansvarstagande och solidaritet i samhället."

Om mångfald (punkt 2) säger samma programförklaring: "FSF arbetar för kulturell mångfald och möten mellan människor med samma eller olika bakgrund. Detta eftersträvar föreningen i Skåneland, i Sverige, i Europa och i världen i övrigt."

Slutligen talar stadgarna (§ 3) om att man verkar för ett Skåneland "för alla dess invånare", dvs för de som nu bor här, oavsett kulturell bakgrund. Det var en diskussion kring (och kritik mot) denna paragraf då den vidtogs, men den avgjordes genom årsmötet 2007-04-29 då nuvarande stadgar (i stort) kom att gälla.

Det ovanstående kan väl ge en liten ledning och sammanfattning om hur Skåneländsk Samling ser på ett område som ibland idag nämns i samhällsdebatten.