fredag, april 27, 2007

Stockholm är "här"

Nu kommer snart SpiderMan 3 på bio. Sydsvenskan kan rapportera att Spindelmannen själv, Tobey Maguire, är i Ryssland. Men också att hjältinnan Kirsten Dunst faktiskt är "här" på besök. När jag läser vidare ser jag att "här" är i Stockholm. Jag konstaterade i förra blogginlägget att Prag är på ungefär samma avstånd som Stockholm. Om hon hade gjort besök i Tjeckiens huvudstad, hade Sydsvenskan då också skrivit att nu var hon "här", till skillnad från sin motspelare som alltså är i Ryssland?

En annons i Metro Skåne vill att vi ska gå på ståupp-komedi. Jamie Kennedy från USA är inbjuden. Det hela äger rum på "China Teatern". Jag har aldrig hört talas om stället och annonsen talar inte om det. Telefonnumret som börjar på 08- ger mig dock en första vägledning. Men man kan tydligen annonsera för ett arrangemang i Stockholm i en skånsk tidning utan att ens behöva nämna att det försigår 650 km bort. Stockholm är ju mentalt allerstädes närvarande.

tisdag, april 24, 2007

Fp leds av tradition av stockholmare

Några notiser om folkpartiledaren Lars Leijonborgs avgång. Han säger bl a i "Leijonborg avgår i höst" (Sydsvenskan 2007-04-24) att hans största ekonomiska beslut var att försöka få ESS-projektet värt elva miljarder kronor till Lund. Och så skämtar han om att han kanske borde ha en minnesskylt för att han "satsade på att Sydsverige ska bli en forskningsmiljö av världsklass".

Jag tror inte att "Sydsverige" har någon identitet som gör att befolkningen kollektivt känner en tacksamhet som gör att man sätter upp någon minnesskylt. Kanske kan man göra det här i regionen i alla fall, om han gjort mycket för Lund och Skåne.

I "Björklund storfavorit som Leijonborgs efterträdare" (Sydsvenskan 2007-04-24) kan man läsa att EU-minister Cecilia Malmström kanske inte är realistisk som partiledare eftersom "hon är från Göteborg. Fp har alltid letts av stockholmare".

Hur kan i så fall någon skåning gå med i det partiet på de premisserna? Det är ungefär som: "Alla kan vara med i folkpartiet, men tänk på att det av tradition alltid har letts av Pragbor." (Prag ligger på ungefär samma avstånd som Stockholm. Skillnaden för mig är att jag besöker Prag oftare.)

måndag, april 16, 2007

Skånecentern om regionalt självstyre

Centerpartiet hade distriktsstämma (regionstämma) i helgen 2007-04-14. På dagordningen stod ett beslut om program för regionalt självstyre. Jag, Ilan Sadé och Maria I.K.T. Olsson tillhörde gruppen kring programmet. Programmet hade fått distriktsstyrelsens välsignelse och gick igenom utan någon ändring på distriktsstämman. Jag är mycket nöjd över att vi fått igenom programmet och vill i denna blogg citerade några bitar som jag tycker är särskilt viktiga:

Om legitimitet och identitet

"(M)an kan nog fortfarande betrakta utpräglad skånska av dags dato som ett gränsspråk mellan danska (sydskandinaviska) och svenska (östskandinaviska). [...] Det är Centerpartiet i Skånes bestämda uppfattning att det finns en stark legitimitet i Skåne för regionalt självstyre."

Inledning om självstyrets framtid

"Det är viktigt att betona idéerna det regionala självstyrets framtid gäller för Skånes del. Centerpartiet i Skåne bejakar så kallad regional asymmetri, innebärande att olika regioner kan ha olika omfattning av självstyre. Det måste inte se likadant ut i hela Sverige. Skåne måste få gå före i regionaliseringen, precis såsom har skett i och med regionförsöket.

Förslagen innebär sammanfattningsvis att Centerpartiet i Skåne ställer sig positivt till Ansvarskommitténs förslag, men föreslår även mer långtgående överföring av befogenheter från staten till regionen. Länsstyrelsen skall bli en renodlad tillsynsmyndighet, medan all politisk makt flyttas över till regionen. [...]

Centerpartiet i Skåne vill se ett Sverige byggt på federalismens principer, med Skåne ensamt eller eventuellt tillsammans med grannlän som enhet."

Regionen, ansvarsområde för ansvarsområde

"Infrastruktur är ett område som särskilt pekas ut som lämpligt för regionalisering. Tillväxt och regional utveckling är intimt förknippade med infrastrukturen. [...] Centerpartiet i Skåne kräver en långtgående regionalisering av kulturpolitiken. Kravet grundar sig bland annat på den kulturella aspekten av den skånska regionen. [...] Idag är det i huvudsak staten genom länsstyrelserna och Riksantikvarieämbetet som ansvarar för kulturarvsfrågor. Detta är en kompetens som givetvis borde vara regional. [...] Centerpartiet i Skåne menar att möjligheten att föra över skattebaser från staten till regionerna bör undersökas."

"Centerpartiet i Skåne ser det som mycket väsentligt att det finns massmedier som är baserade i regionen och har regionalt bevakningsområde. Privata alternativ till public service måste t ex få goda villkor, utan krångel med sändningstillstånd. Man bör även överväga bildandet av en regional public service-stiftelse, så länge systemet med offentligt ägda medier finns kvar. Projektet skulle kunna ske i samverkan med aktörer på Själland."

"[R]egionen [borde] visa ett engagemang i delar av den skolpolitik som idag är statlig, såväl gällande grundskolan som gymnasiet. Exempelvis borde undervisningen i danska språket få en betydligt större plats i skånska skolor än idag, liksom det borde ställas krav på en historieundervisning som även avspeglar den skånska historien."

Geografisk indelning och benämningar

"För Skånes del ser Centerpartiet i Skåne inte något omedelbart behov av att slå sig samman med grannlän. Samtidigt bör inte dörren vara stängd, ifall ömsesidigt intresse finns. Historiskt, geografiskt och med hänsyn tagen till dagens förhållanden torde Blekinge ligga närmast för ett eventuellt samgående.

Namnet "Södra Götaland" på en sydlig region, t ex bestående av Skåne och Blekinge, nämns inte i Ansvarskommitténs slutbetänkande. I gengäld har det på senare tid konstruerats av media och där börjat användas ganska flitigt. Namnet "Södra Götaland bör undvikas. Det är viktigt att "Skåne" finns i regionnamnet för att medborgare ska kunna känna identifikation. En regionbeteckning som t ex "Skåne-Blekinge" är helt möjlig. Ett annat skäl att undvika namnet "Södra Götaland" är att det enligt Nationalencyklopedin är "historiskt oegentligt" att använda den beteckningen på landskapen Skåne, Halland och Blekinge.

Vidare bör beteckningen "regionkommun" på morgondagens regioner undvikas. Istället fungerar beteckningen "region" alldeles utmärkt. Det senare är kortare, har en motsvarighet i andra länder och markerar att det handlar om en separat nivå med sina egna befogenheter och ansvarsområden."

Originaldokumenten är Program om regionala självstyrets framtid i Skåne och Sammanställning av enkäten om regionalt självstyre

söndag, april 15, 2007

En centraliserad kyrka

Antje Jackelén vigdes igår till Lundabiskop. Sydsvenskan rapporterar att "Ny Lundabiskop vigdes i Uppsala" (webbpubl. 2007-04-15). Tydligen hade de strålande försommarväder när de vigde vår biskop däruppe. Efter cermonien reste hon och andra biskopar till Skottland på en halv vecka. Att Lund skulle ha något med saken att göra under denna första tid har tydligen inte varit aktuellt. På lördag får dock stadens invånare se sin nye biskop i en så kallad mottagningsgudstjänst.

Fram till 1315 var det precis tvärtom beträffande Lund och Uppsala. Den svenske ärkebiskopen blev tvungen att komma ner till Lund för att vigas, ett unikt arrangemang för en ärkebiskop.

Att jag gick ur svenska kyrkan för några år sedan beror till stor del på dess centralisering och nationalisering. I Danmark vigs biskoparna i de egna domkyrkorna. Så är det inte i den centraliserade svenska kyrkan. Även om jag inte begär att Uppsalas biskop ska vigas i Lunds domkyrka som "förr i tiden", önskar jag att Lunds biskop vigs i sin egen kyrka, i Nordens äldsta domkyrka.

Dessutom ser jag gärna att Lunds stift åter blir det historiska stiftet från innan 1645. Halland tillhör idag Göteborgs stift. Hallands placering kunde, av praktiska skäl, lika gärna tillhöra Lunds stift. Den historiska kontinuiteten menar jag skulle ha ett värde i något så gammalt och traditionsbundet som en kyrka. Det har ett symbolvärde.

I det centrala kyrkomötet i Uppsala "avgörs gemensamma frågor som exempelvis rör kyrkans interna regelverk (kyrkoordningen), gudstjänstböcker eller vilka psalmer som ska ingå i Svenska kyrkans psalmbok." (Källa: Svenska kyrkans brochyr inför valet 2002 - ungefär samma här). Enligt en undersökning publicerad i Sydsvenskan 1998-06-10 är psalmerna väldigt olika populära i åtminstone Skåne och övriga Sverige.

Idag har vi bara åtta psalmer av N.F.S. Grundtvig i Den Svenska Psalmboken, medan det finns 170 stycken original i danska psalmboken (och ett hundratal till med Grundtvig som översättare). Man kunde överväga att använda många fler.

Här är också en nyhet som illustrerar Svenska kyrkans centraliserade karaktär. Avdelningschefen vid ärkebiskopens kansli uttalade sig i "Hallå Skånskan" 2001-05-29: "De vanliga gudstjänsterna regleras ganska hårt av den kyrkohandbok som kom 1986, vilket betyder att man får uppleva ungefär samma sak oavsett om man besöker en högmässa i Kråkemåla eller Örkelljunga. De tydliga reglerna finns just för att man ska känna igen sig var man än är."

Till slut kan det påpekas att Skåne har flesta antal utträden ur Svenska kyrkan (Sydsvenskan, "Svenska kyrkan tappar greppet om skåningarna" 2003-04-15) och att skåningarna gör minst antal besök i kyrkor och andra församlingar (Sydsvenskan, "Skåningarna minst religiösa", 2001-11-29).