måndag, april 16, 2007

Skånecentern om regionalt självstyre

Centerpartiet hade distriktsstämma (regionstämma) i helgen 2007-04-14. På dagordningen stod ett beslut om program för regionalt självstyre. Jag, Ilan Sadé och Maria I.K.T. Olsson tillhörde gruppen kring programmet. Programmet hade fått distriktsstyrelsens välsignelse och gick igenom utan någon ändring på distriktsstämman. Jag är mycket nöjd över att vi fått igenom programmet och vill i denna blogg citerade några bitar som jag tycker är särskilt viktiga:

Om legitimitet och identitet

"(M)an kan nog fortfarande betrakta utpräglad skånska av dags dato som ett gränsspråk mellan danska (sydskandinaviska) och svenska (östskandinaviska). [...] Det är Centerpartiet i Skånes bestämda uppfattning att det finns en stark legitimitet i Skåne för regionalt självstyre."

Inledning om självstyrets framtid

"Det är viktigt att betona idéerna det regionala självstyrets framtid gäller för Skånes del. Centerpartiet i Skåne bejakar så kallad regional asymmetri, innebärande att olika regioner kan ha olika omfattning av självstyre. Det måste inte se likadant ut i hela Sverige. Skåne måste få gå före i regionaliseringen, precis såsom har skett i och med regionförsöket.

Förslagen innebär sammanfattningsvis att Centerpartiet i Skåne ställer sig positivt till Ansvarskommitténs förslag, men föreslår även mer långtgående överföring av befogenheter från staten till regionen. Länsstyrelsen skall bli en renodlad tillsynsmyndighet, medan all politisk makt flyttas över till regionen. [...]

Centerpartiet i Skåne vill se ett Sverige byggt på federalismens principer, med Skåne ensamt eller eventuellt tillsammans med grannlän som enhet."

Regionen, ansvarsområde för ansvarsområde

"Infrastruktur är ett område som särskilt pekas ut som lämpligt för regionalisering. Tillväxt och regional utveckling är intimt förknippade med infrastrukturen. [...] Centerpartiet i Skåne kräver en långtgående regionalisering av kulturpolitiken. Kravet grundar sig bland annat på den kulturella aspekten av den skånska regionen. [...] Idag är det i huvudsak staten genom länsstyrelserna och Riksantikvarieämbetet som ansvarar för kulturarvsfrågor. Detta är en kompetens som givetvis borde vara regional. [...] Centerpartiet i Skåne menar att möjligheten att föra över skattebaser från staten till regionerna bör undersökas."

"Centerpartiet i Skåne ser det som mycket väsentligt att det finns massmedier som är baserade i regionen och har regionalt bevakningsområde. Privata alternativ till public service måste t ex få goda villkor, utan krångel med sändningstillstånd. Man bör även överväga bildandet av en regional public service-stiftelse, så länge systemet med offentligt ägda medier finns kvar. Projektet skulle kunna ske i samverkan med aktörer på Själland."

"[R]egionen [borde] visa ett engagemang i delar av den skolpolitik som idag är statlig, såväl gällande grundskolan som gymnasiet. Exempelvis borde undervisningen i danska språket få en betydligt större plats i skånska skolor än idag, liksom det borde ställas krav på en historieundervisning som även avspeglar den skånska historien."

Geografisk indelning och benämningar

"För Skånes del ser Centerpartiet i Skåne inte något omedelbart behov av att slå sig samman med grannlän. Samtidigt bör inte dörren vara stängd, ifall ömsesidigt intresse finns. Historiskt, geografiskt och med hänsyn tagen till dagens förhållanden torde Blekinge ligga närmast för ett eventuellt samgående.

Namnet "Södra Götaland" på en sydlig region, t ex bestående av Skåne och Blekinge, nämns inte i Ansvarskommitténs slutbetänkande. I gengäld har det på senare tid konstruerats av media och där börjat användas ganska flitigt. Namnet "Södra Götaland bör undvikas. Det är viktigt att "Skåne" finns i regionnamnet för att medborgare ska kunna känna identifikation. En regionbeteckning som t ex "Skåne-Blekinge" är helt möjlig. Ett annat skäl att undvika namnet "Södra Götaland" är att det enligt Nationalencyklopedin är "historiskt oegentligt" att använda den beteckningen på landskapen Skåne, Halland och Blekinge.

Vidare bör beteckningen "regionkommun" på morgondagens regioner undvikas. Istället fungerar beteckningen "region" alldeles utmärkt. Det senare är kortare, har en motsvarighet i andra länder och markerar att det handlar om en separat nivå med sina egna befogenheter och ansvarsområden."

Originaldokumenten är Program om regionala självstyrets framtid i Skåne och Sammanställning av enkäten om regionalt självstyre

3 kommentarer:

Anonym sa...

Anpassad regionsindelning
Ansvarskommitteens betänkande som presenterades i slutet av februari väckte förhoppningar med sitt diffusa budskap. Det visar sig nu att viktiga beslut togs redan i december 2006 och i januari 2007 av alliansregeringen om regionsindelning i enlighet med EU:s intentioner avseende strukturfondsprogram. Det kan således handla om ”preemptive action” i båda fallen eller en avledande handling då frågan annars kan bli en alltför ”het potatis” om en ostyrd regionsdebatt utbryter.
Det blir således 8 storregioner med en i stort logisk sammanställning: Övre Norrland (Norrbotten och Västerbotten). Mellersta Norrland (Jämtland och Västernorrland). Norra Mellansverige (Gävleborg, Dalarna och Värmland). Sthlm. (Sthlms län). Östra Mellansverige (Uppland, Wästmanland, Närke, Södermanland och Östergötland). Västsverige (Västra Götaland och Halland). Småland plus (Öland och Gotland). Skåneland (Skåne och Blekinge) att kallas för Sydsverige vilket låter bättre än Södra Götaland.
Detta får ses som ett väsentligt steg i rätt riktning för Skåneland innefattande Skåne och Blekinge med ett gemensamt kulturarv i en gemensam EU-strukturfondsregion. Bättre är om även Halland ingår för då kan man verkligen tala om en gemensam kulturregion. Därefter kan man lättare ta steget till det ursprungliga Skåneland genom att Bornholm ansluter sig.
Vad som således har skett hitintills har skett utan någon s.k. demokratisk diskussion i centralmaktsstaten och tack vare EU faller ännu en viktig pusselbit på plats för Skånelands vidkommande.

Malte Lewan sa...

Nu är i alla fall c i Skåne emot ett namn som "Sydsverige":

"Det är viktigt att 'Skåne' finns i regionnamnet för att medborgare ska kunna känna identifikation. En regionbeteckning som t ex 'Skåne-Blekinge' är helt möjlig."

Beträffande Halland så är en ganska attraktiv lösning att det blir en egen region som kan samarbeta nära med Region Skåne-Blekinge. Bara ett möjligt exempel: ett gemensam satsning (representation?) i Bryssel för de två nya sydliga regionerna.

Anonym sa...

"Mellersta Norrland" för Jämtland och Västernorrland är like korkat som "Sydsverige" för er region. För det första så gränsar Jämtlands län mot Svealand, så det är snarare södra än "mellersta" Norrland. (Mellersta Norrland är väl snarare Västerbottens län.) För det andra så finns det en poäng i att Västernorrlands län ligger öster - inte väster! - om Jämtlands län. Förr hette landet norr om Svealand Norrland och Jämtland. Att infoga Jämtland och Härjedalen i Jämtland är ett senare påfund, precis som att Värmland och Särna & Idre socknar har placerats i Svealand och att Skåneland har placerats i Götaland.

Mittsverige vore det bästa namnet på den region man skulle få genom att slå ihop Jämtland och Västernorrland. Vi har ju redan Mittuniversitetet här, så prefixet mitt- har slagit rot. Geografiskt ligger ju Sveriges mittpunkt i Ånge kommun i sydvästra Västernorrland.