onsdag, mars 12, 2008

Flyktingmottagandet del av självstyret

Mona Sahlin förklarade vid en pressträff i går "att hon vill ha en ny lagstiftning som tvingar alla kommuner att ta sin del av flyktingmottagandet" ("Kraven ökar från båda sidor", Sydsvenskan 2008-03-12). Jag kan själv tycka att många kommuner beter sig osolidariskt mot andra på detta område, så jag förstår Sahlins utgångspunkt.

Men centerns flyktingpolitiske talesman Fredrik Federley har rätt när han kallar förslaget "ett övergrepp mot kommunernas självbestämmande". Jag är stolt över c att man profilerar sig här. Ska beslutanderätten över flyktingmottagning flyttas upp, så kan den som högst flyttas till den regionala nivån. Ska den flyttas högre kräver jag något motsvarande som decentraliseras istället.

Maltes princip: [Sverige är så centraliserat att] ingen centralisering får ske på något område om det inte samtidigt sker en decentralisering på ett annat område i åtminstone lika utsträckning.

1 kommentar:

Anonym sa...

Bra Malte. De e klart kommunen e nö ti å kunna sä NÄ åmm mann ente vill ellår kann. Staten kann väll ente hux flux sä ti en kommun att ni e nö ti å orrna boennde fårr en massa, mä plassår i skola, förskola, omsorrj fårr di yngste glyttarna, mä åsså många gångårr ögad kriminalited å skadejörellse i hasårna å så viare åmm ente kommunårrna kann.

Ja vill gå itt steg längårr å sä att mann ska ha både itt kommunalt själlvbestämmande Å en regional vetorätt i ditta spörrsmål. Åmm Skåne ente kunnat ta hann åmm alla di såmm kåmmit å kåmmer, ska regionen ÅSSÅ kunna sä NÄ, nu fårr de va nåkk i Skåne till vi fått de unner kåntråll.

Nä de kommunala själlvstyred ska va kvar Å även itt regionalt veto po ditta.

Så får vi trykk å få kåntråll po att Svarrje i de hilla ente kann ta imod mer änn itt visst anntal. Lanned e nö ti å ha itt tag å ente skylla po regionår å kommunår.
De e ente darr feled e. Problemed e att de kåmmår fårr möed tottalt sitt. De e de såmm e problemed.

Nä, ditta e såmm klassisk sosse-politig frå Sahlin, Reepalu å c/o.
Di vill såmm vanlitt allri ta i nått problem å se att de e männgden a fållk såmm kåmmer såmm e problemed. Udan fårr di hannlar de såmm så ofta bårra åmm fårrdelning, å då mä udden a fårrtrödenhed imod nått bårjerlitt. Bårrjerlia Vellinge ska nu va nö ti å åsså få Malmös problem... De hannlar asså ente åmm å lösa problemed, bårra å skyffla problemen åsså ti annra såmm Vellinge, Helsingborg å så viare a ren fårrtrödenhed imod di kommunår såmm för å förrt en vettiare politig änn sosse-styrrda Malmö.