onsdag, januari 15, 2014

Overklig nedmontering av regionala språkliga arkiv

Institutet för språk och folkminnens avdelningar i Lund och Umeå läggs ned ("Arkiv i Lund och Umeå läggs ned: 'En dyster dag för kulturarvet'", Språktidningen, 2013-10-17). Det är på ett sätt inte så förvånande eftersom man på Dialekt- och ortnamnsarkivet i Lund i princip gjort vad man kunnat för att förhindra ökat intresse för skånskan med stark status som unik dialekt eller regionalt språk. Man har publicerat tre kontroversiella och polemiska artiklar i ämnet som är det första som möter besökande på webbplatsen. Nedläggningen kommer dryga året efteråt.

Samtidigt tycks arkivet i Umeå ha varit mer offensiv i sitt försvar av mångfald och sin kulturregion med bland annat språken meänkieli och samiska. Det är förstås välkommet, men även de har, så att säga, alltså bitit i gräset.

Förutom artikeln i Språktidningen i oktober, fanns det innan dess en artikel i juni ("Sågar planerad nedläggning av arkiv i Umeå och Lund", Språktidningen, 2013-06-14). Båda artiklarna är fyllda med egendomlig information om regeringens politik på området. Så jag har hittat några citat:

Harriet Kuoppa, forskningsarkivarie för meänkieli vid DAUM, Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Umeå "har dock inte gett upp hoppet om arkivets framtid. Europarådet har tidigare kritiserat Sverige för bristande samordning mellan myndigheter när det gäller frågor rörande nationella minoriteter. Europarådet har fått flera skrivelser om arkivnedläggningen. Om Europarådet ger Sverige bakläxa för bristande ansvar för statlig arkivverksamhet för nationella minoriteter – i det här fallet samiska och meänkieli – skulle frågan på nytt kunna hamna på regeringens bord."

Detta är ironiskt:

"Samtidigt som tjänsten som forskningsarkivarie för meänkieli [i Umeå] försvinner från DAUM skapas en ny tjänst som språkvårdare för meänkieli vid Språkrådet i Stockholm, något som regeringen öronmärkt pengar för i budgeten för 2014."

Man flyttar alltså forskningen om Meänkieli från Umeå till Stockholm. Man kan se det som att regeringen är gränslöst utmanande i sin minoritets- och regionpolitik och till synes planlös i sin strategi. Mer, nu från juniartikeln:

"Vi såg framför oss en förändring av vårt arbetssätt och besparingar på löpande kostnader. Men att man skulle kapa hela Norrland för en myndighet som har ansvar för hela Sverige, och som så sent som i september 2012 i ett regeringsuppdrag markerar behovet av ökat regionalt perspektiv och utveckling av arkivet, kunde vi inte föreställa oss ens i vår vildaste fantasi, säger Harriet Kuoppa".

Det (kanske) mest spännande är att det är samtidigt som Umeå planerar inför att bli kulturhuvudstad för 2014!

"Lennart Holmlund, socialdemokratiskt kommunalråd i Umeå, tar ställning mot förslaget. I ett blogginlägg ifrågasätter han att avdelningen i Umeå ska läggas ned samtidigt som myndigheten av kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth fått uppdraget att prioritera samarbete med kommunen inför det kommande kulturhuvudstadsåret."

Och specifikt om organisationen som läggs ned: "DAUM utgör dessutom en av de viktiga regionala aktörerna under kulturhuvudstadsåret 2014 vilket också påpekades i regleringsbrevet till myndigheten i fjol."

Regeringen agerande blir mer och mer egendomlig allt eftersom man läser synpunkter och information i saken. "Centerpartisterna Per Lodenius och Sven-Olov Edvinsson kritiserar förslaget med motiveringen att det är "obegripligt och dåligt tajmat". De skriver en debattartikel i Västerbottens-Kuriren.

Det kommer också en ordentlig bredsida från en sameorganisation. "En av de organisationer som protesterar mot planerna är Umeå sameförening. I ett öppet brev till Ingrid Johansson Lind kräver ordföranden Michael Lindblad att förslaget skrotas":

"En sådan nedläggning skulle innebära att Sveriges största samling av samiskt folkminne, med bland annat den unika Tirénska samlingen av hundratals inspelade samiska jojker och Erik Nilsson-Mankoks inspelningar av talad Umesamiska, inte längre skulle få ha sin fysiska hemvist i samiskt kärnområde. Relationen och samarbetet med Umeå universitet gällande forskning och undervisning med samiskt innehåll riskerar också att helt utarmas. Den samiska kulturen behöver stärkas, inte försvagas. Närhet till arkiv och folkminne är en förutsättning för revitaliseringen av den samiska kulturen och för den långsiktiga processen att göra upp med vårt koloniala arv. Förslaget att lägga ner DAUM i Umeå går i rakt motsatt riktning, och är därmed inte acceptabelt."

Så kommer även frågan om donatorer. Kuoppa "berättar att det finns personer som har donerat material till arkivet som nu frågar om de får ta tillbaka det. Donatorerna har lämnat material till arkivet i tron att det ska finnas tillgängligt i närområdet – både för dagens och för kommande generationer."

Hon säger vidare: "Det är så overkligt att det här händer i Sverige 2013. Den allmänna trenden har varit att man för tillbaka föremål och dokument till sin rätta miljö och den region där minoriteterna verkar. Här går man i motsatt riktning, säger Harriet Kuoppa."

Jag undertecknad, har personligen aldrig sett en sådan stark konfrontation från en svensk regering med företrädare för minoriteter och regionala kulturella intressen. Det känns som, ja, overklig läsning.

Inga kommentarer: