måndag, juni 12, 2006

Förslag: regionala dekret

Jag arbetar för att bli regionpolitiker. Ändå har jag en massa åsikter om saker som inte regionfullmäktige avgör. En hel del av de åsikterna accepterar jag att det inte har med min nuvarande valkampanj att göra. Men det gäller inte alls allt.

Regionen sa idag ja till både ESS i Lund och E22, båda givetvis mycket positiva saker. Men inte är det regionen som egentligen bestämmer. Istället kunde man läsa i Sydsvenskan 12 juni 2006: "På socialdemokratiskt förslag gavs regionstyrelsen i uppdrag att vända sig till regeringen och påtala vikten av att anläggningen förläggs till Lund." samt "För att i någon mån mota den kritik som kommer från de borgerliga om handlingsförlamning när det gäller E22 lade socialdemokraterna också ett förslag om att skriva till regeringen och påtala behovet av strukturella förändringar i nordöstra Skåne."

Det är inte första gången. I KB 23/10 2000: "De många skrotbilarna som lämnas runt om i de skånska skogarna är ett problem. Det menar regionråd Rolf Tufvesson (kd). Därför gör han ett undantag och accepterar en motion till regionfullmäktige om en fråga som fullmäktige inte kan besluta om. I maj motionerade Harry Franzén (Skånes väl) om att regionen borde uppvakta regeringen och Naturvårdsverket. Regionen borde kräva att premien vid inlämning av bilar till skroten skulle höjas. [...] Rolf Tuvesson har valt att rekommendera Regional Utvecklingsberedningen (RUB) att gå på motionens linje."

Och HD 2/11 2000: "Det ska vara ruskigt svårt för politiker att höja skatter. Det tycker de två unga moderaterna Henrik Kvennberg och Carl Johan Sonesson i regionfullmäktige. Deras förslag, i en motion, är att regionstyrelsen får i uppdrag att be regeringen ändra i kommunallagen så att det skulle krävas så kallad kvalificerad majoritet i en politisk församling för att besluta om en skattehöjning."

Här är alltså en metod som regionfullmäktige ibland använder för att uttrycka åsikter som det som egentligen inte ligger i dess kompetens: regionstyrelsen "vänder sig till regeringen" eller "skriver till regeringen [för att påtala behovet]", regionen "uppvaktar regeringen", regionstyrelsen "ber regeringen ändra [i kommunallagen]". Allt sker på uppdrag av regionfullmäktige.

Man kan även tänka sig att regionen generellt bestämmer sig för ansvarsområden som den anser att den borde ha och i väntan på formell kompetens regelmässigt upplyser regeringen om hur man önskar att regeringen ska agera. Regionen kan faktisk t o m vara ganska detaljerad och t ex precisera exakta ordalydelsen i lagtexter som man vill se införda/förändrade. Man kan kalla detta regionala dekret mot staten.

Inga kommentarer: