tisdag, maj 23, 2006

Fri entré utanför Stockholm för dyrt

Vi sparkar igång direkt med svaret på Linanders motion "Kultur för hela landet". Detta är sjukt, men är på allvar. Med hjälp av en vänstermajoritet. Länk här:

"Motionen
I motion Kr243 begär Johan Linander (c) att det ska föras en kulturpolitik för hela landet. Motionären ser det som positivt att systemet med fria entré medfört att alltfler besökare hittar till museerna. Samtidigt är han kritisk till att denna satsning i så hög grad gynnar Stockholm, och han finner det fullständigt oacceptabelt att 16 av 20 statliga museer med fri entré finns där. Sverige behöver en kulturpolitik för hela landet, inte bara för Stockholm, anser motionären.

Utskottet
Såsom motionären framhåller har många nya besökare sökt sig till de statliga museer som infört fri entré. Självklart hade det varit önskvärt om samtliga statliga, regionala och kommunala museer hade kunnat bli delaktiga i denna reform. Dess effekt hade då nått ut över hela landet. Samtidigt skulle emellertid kostnaderna för reformen ha ökat i sådan omfattning att den hade blivit omöjlig att genomföra.

Fri entré-reformen är förbehållen de centrala statliga museerna. Av dessa ligger av historiska och andra skäl merparten i Stockholm. Totalt finns det 24 centrala, statliga museer av vilka 19 har fri entré. Av de museer som har fri entré ligger sammanlagt 15 i Stockholmsområdet. Undantagen är Världskulturmuseet i Göteborg, Marinmuseum i Karlskrona, Flygvapenmuseum i Linköping samt Skokloster.

Med det anförda avstyrker utskottet motion Kr243 (c)."

Inga kommentarer: